Privacy Policy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΩΝ

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Το ινστιντούτο «Circular Economy Eco Innovation Institute» (στο ξής CEEII), που έχει την έδρα του στη Σουηδία επεξεργάζται προσωπικά δεομένα των συνεργτών – προμηθευτών – μελών του.

Η παρούα πολιτική ορίζε τις αρχές που εφρμόζονται από το CEEII κατά την επεξεργασία των δεδομένων αυτών (κατηγορίες, νομική βάσ, σκοπός, μέτρα προστασίας, δικαιώματα κλπ) και έχι σαν στόχο να ενμερώνει τα υποκεμενα για την επεξεργασία. Βρίσκεται αναρτημένη στο site ου CEEII https://ceeii.org και κατά καιρούς μορεί να μεταβάλλται / επικαιροποιείται. Θα ενημερώεστε κατά περίπτση για όλες τις σμαντικές αλλαγές, ενώ κάθε φορά στ site θα αναρτάται η έδοση που ισχύει.

Σας διαβεβαιώνουμε ότ όλες οι πληροφορίες που συλλέγουμε και σας αφορούν, είναι εμπιστευτικές, χρησιμοποιούνται μόνο για το νόμιμο σκοπό που τρούνται, προστατύονται και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.

Ορισμοί

Σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 κα τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) νοούνται ως:

1) «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πληροφοία που αφορά και ναφέρεται στο υπκείμενο των δεδοένων.

2) «Ευαίσθητα εδομένα»: τα δδομένα που αφορον τη φυλετική ή ενική προέλευση, πολιτικά φρονήματ, θρησκευτικές ή ιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, υγεία, κοινωνική πρόνοια και ερωτική ζωή, είτε δεδομένα σχτικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες.

3) «Υποκείμενο των δεδομένων»: το φυσικό πρόσωπο το οποίο αναφέροται τα δεδομένα, πως ο αριθμός ταυτότητας, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηέφωνο, αριθμός φορολογικού μητρώο και γενικότερα στοιχεία που αφορούν την υπόστασή τυ από φυσική, βιοογική, ψυχική, οιονομική, πολιτισική, πολιτική ή κινωνική άποψη.

4) «Εεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» («επεεργασία»): οποιαδήποτε εργασία ή σιρά εργασιών που πραγματοποιείται, από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικίου ή ένωση προσώπων ή από φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόων και εφαρμόζοναι σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η ογάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοη ή κάθε άλλης μοφής διάθεση, η συχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεσ, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή.

5) «Αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρ» («αρχείο»): σνολο δεδομένων ποσωπικού χαρακτήρα.

6) «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: οπιοσδήποτε καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικ ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υηρεσία ή οποιοσδποτε άλλος οργανσμός.

7) «Τρίτος»:κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόια αρχή ή υπηρεσία, εκτός από το υπκείμενο των δεδοένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτηένα να επεξεργάζνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακήρα, που ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία ή για λογαρασμό του υπεύθυνυ επεξεργασίας.

8) «υγκατάθεση»: κάθε ελεύθερη, ρητ και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται με τρόπο σαφή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το υποκείμνο των δεδομένων, δέχεται να αποτεέσουν τα προσωπιά του δεδομένα αντικείμενο επεξερασίας, αφού προηγουμένως ενημερωθί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει πληροόρηση τουλάχιστον για τον σκοπό της επεξεργασίας, τ δεδομένα που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή ις κατηγορίες απδεκτών, καθώς και το όνομα, την επωυμία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροώπου του. Η συγκαάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήοτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Επεξεργαζμαστε τις κάτωθι κατηγορίες προσωικών δεδομένων (συνολικά ή μέρος ατών, ανάλογα με τ είδος της συνεργασίας / σύμβασης) ων συνεργατών – ρομηθευτών – μελών μας:

 • Προκειμνου για ατομικές επιχειρήσεις / επτηδευματίες: Βασκά στοιχεία αναγώρισης όπως ονομτεπώνυμο, πατρώνμο, διεύθυνση, τηέφωνα, ηλεκτρονιή διεύθυνση, site, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., ΑΔΤ, διακριτικό τίτλο – τύπο επιχείρησης, διεθυνση έδρας, τραπεζικό λογαριασμό.

 • Οικονομικά στιχεία (τιμολόγια, πληρωμές, καρτέλς πελάτη, συνδρομές).

Τρόπος σλλογής δεδομένων:

Η συλλογή των προσπικών δεδομένων ίνεται:

 • Για τη ημιουργία του λοαριασμού προμηθευτή ή μέλους. Χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που μας δίνετε κατά τη δημιουργία λογαρισμού, προκειμένο να δημιουργήσουε και να διατηρήσουμε το λογαριασμό σας.

 • Γα την εκτέλεση και ολοκλήρωση συνδρομών: Όταν εκτελίται η αίτηση συνδρομής, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας δίνεε για να επεξεργαστούμε τη συναλλαγή, να ολοκληρώσομε την συνδρομή και να παρέχουμε τς υπηρεσίες μας.

 • Για να απαντήσουμε σε ενδεχόμενα ερωτήματά σας.

 • Για τη βελτίωση της υφιστάμενης σύμβασης μεταξύ ημών και να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με ενέργειες κυκλικής οικονομίας.

Σκοός επεξεργασίας

Επξεργαζόμαστε τα ροσωπικά δεδομένα σας με σκοπό την κατάρτιση, εκτέλση, λειτουργία και λύση της μεταξύ μας συναφθείσας συμβάσεως / συναφθισών συμβάσεων κι εν γένει τη διαείριση της μεταξ μας σχέσης (σύμβση, τιμολόγια, πλρωμές, συνδρομές) αλλά και για τη σμμόρφωση της CEEII ας έναντι του νόμου (Κώδικας Φορολγίας Εισοδήματος κλπ) και τη διεκδκηση νομικών αξισεών της ή αντίκρουση αξιώσεων κατά αυτής ενώπιον Δκαστηρίων, Αρχών κλπ.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται για ους κάτωθι λόγου: 1. Έννομο συμφέρν της λειτουργία του CEEII, 2. Συμμόρωση του CEEII μας με υποχρεώσεις που πιβάλλονται από ο νόμο (φορολογικές – νομικές), 3. Γα την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβσης (λειτουργία, ατάρτιση, λύση) κι 4. Η επεξεργασία και συλλογή των προσωπικών δεδομέων γίνεται αφού πρώτα δοθεί η συγκτάθεσή σας.

Κοινοποηση δεδομένων

Το CEEII δεν κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, αλλά μόνο εξουσιοδοτημένα μέλη και υάλληλοι του CEEII μ καθεστώς απόλυτς εχεμύθειας μποούν να επεξεργάζνται τα δεδομένα. Κατ’ εξαίρεση, τ προσωπικά δεδομνα δύναται να κοινοποιηθούν:

α. Σε δημόιες αρχές για τους σκοπούς συμμόρφωσης του CEEII μας μ υποχρεώσεις που απορρέουν από το όμο,

β. Σε τρίτους που παρέχουν υπηρεσίς προς το CEEII μας, όπως δικηγόρους/δικηγορικές εταιρες, φοροτεχνικού, εταιρίες που παέχουν λογιστικές υπηρεσίες, λογισές, εταιρίες παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικο. Τα πρόσωπα αυτά, εκτελούν την επεεργασία για λογαιασμό του CEEII μας, δεσμεύονται με εγυήσεις απόλυτης συμμόρφωσης προς την εφαρμοστέα νμοθεσία (Ευρωπαϊή και Εθνική) και

γ. Ενώπιον Δικαστηρίω για την άσκηση κι υπεράσπιση δικιωμάτων του CEEII.

Αρχς επεξεργασίας

Το CEEII, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 • Επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικ δεδομένα τα οποία της είναι απολύως απαραίτητα γι τους άνω σκοπούς, όπως περιγράφοναι λεπτομερώς αντέρω και μόνο για τους σκοπούς αυτύς.

 • Λαμβάνει τ κατάλληλα οργαντικά και τεχνικά μέτρα για την ασφλεια των προσωπιών σας δεδομένων από το σχεδιασμό αι εξ’ ορισμού.

 • Διαθέτει και εφρμόζει διαδικασίες και συστήματα ια το απόρρητο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως και για την προστασία τυς από τυχαία ή αέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, λλοίωση, απαγορεμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλη μορφή αθέμιτη επεξεργασίας.

 • Έχει προβεί σε ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων (πολιτών και εργαζομένων) σύμφωνα με τον Κανονισό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR).

 • Τηεί την αρχή ελαχιστοποίησης των προσωπικών δεδομένν.

 • Λαμβάνει μέιμνα για την άσκηση και ικανοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων.

 • Έχει προβεί στν κατάρτιση των εγγράφων, πολιτικών και διαδικασιών που αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τη σύμφωνα με την αχή της λογοδοσία (privacy policycookies policy, καταγραφή του είδους, των κτηγοριών και των ροών των προσωπικών δεδομένων, σύναξη αρχείων επεξργασίας, εκτίμησ αντικτύπου κλπ) πως αυτά αναφέροται στον GDPR.

 • Έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομέων.

 

ρονικό διάστημα ήρησης των δεδομνων

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομέν για το εκάστοτε ρονικό διάστημα ατά το οποίο η Εφρία, ο ΕΦΚΑ και άλλες δημόσιες αρχές έχουν δικαίωμα α ελέγξουν το CEEII.

Ότα η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων δεν είναι πέον αναγκαία, τα εδομένα θα κατασρέφονται με ασφαή και αποδεδειγμνο τρόπο.

Δικαιώματ των πελατών μας πως ορίζονται απ την Εφαρμοστέα Νομοθεσία (Ευρωπαϊκή και Εθνική)

Διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α. Δικαωμα πρόσβασης: Να γνωρίζετε τα προσωπικά δεδομέν που τηρούμε και πεξεργαζόμαστε, ους σκοπούς επεξργασίας των και το χρόνο τήρησής τυς.

β. Δικαίωμα ιόρθωσης: Να ζτήσετε τη διόρθωη ή/και τη συμπλήωση των δεδομένω προσωπικού χαρατήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και αριβή. Η ανάγκη διρθωσης ή συμπλήρσης θα πρέπει να ποδεικνύεται.

γ. Διαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Να ζητηθεί ε μέρους σας ο περορισμός της επεξργασίας των δεδοένων σας.

δ. Δικαίωμα εναντίωσης: Να δηλωθεί εκ μέρος σας η άρνηση ή και εναντίωση σε πραιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ε. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Να ζητηθεί η μεταφορά των προωπικών σας δεδομνων από τα αρχεία που τηρεί το CEEII σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας της επιλογής σας.

στ. Δικαίωμ στη λήθη: Να ζτηθεί η διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

ζ. Δικαωμα καταγγελίας την Αρχή: Να υποβληθεί εκ μέρους σας καταγγελία σην Αρχή Προστασίς Δεδομένων Προσπικού Χαρακτήρα (www.dpa.grempty-anchor-fix-155), εφόσον θεωρηθεί εκ μέρους σας ότι προσβάλλοντα τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Σε σχέση με την άσκηση των άνω δικαιωμάτων εκ έρους σας, σημειώνονται τα ακόλουθα:

Η σκηση του δικαιώατος στη φορητόττα των δεδομένων δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεομένων σας από τα αρχεία μας, σύμφωνα με όσα αναφέρθκαν ανωτέρω και σύμφωνα με τους όρυς του Κανονισμο.

Το CEEII έχει δικαίωμα να αρνηθεί την ικνοποίηση του αιτματος για περιορσμό ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων ή την εναντωση στην επεξεργσία, εάν η επεξερασία ή η τήρηση τν δεδομένων είνα απαραίτητη για την άσκηση των νόμμων δικαιωμάτων ης ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.

Η άσκηση των δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν ισχύει αναδρομικά.

Για την άσκηση τω δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στο CEEII ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή τηλεφωνικά τον αριθμό +46 723 610536.