Privacy Policy

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Το ινστιντούτο «Circular Economy Eco Innovation Institute» (στο εξής CEEII), που έχει την έδρα του στη Σουηδία επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των συνεργατών – προμηθευτών – μελών του.

Η παρούσα πολιτική ορίζει τις αρχές που εφαρμόζονται από το CEEII κατά την επεξεργασία των δεδομένων αυτών (κατηγορίες, νομική βάση, σκοπός, μέτρα προστασίας, δικαιώματα κλπ) και έχει σαν στόχο να ενημερώνει τα υποκείμενα για την επεξεργασία. Βρίσκεται αναρτημένη στο site του CEEII https://ceeii.org και κατά καιρούς μπορεί να μεταβάλλεται / επικαιροποιείται. Θα ενημερώνεστε κατά περίπτωση για όλες τις σημαντικές αλλαγές, ενώ κάθε φορά στο site θα αναρτάται η έκδοση που ισχύει.

Σας διαβεβαιώνουμε ότι όλες οι πληροφορίες που συλλέγουμε και σας αφορούν, είναι εμπιστευτικές, χρησιμοποιούνται μόνο για το νόμιμο σκοπό που τηρούνται, προστατεύονται και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.

Ορισμοί

Σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) νοούνται ως:

1) «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά και αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων.

2) «Ευαίσθητα δεδομένα»: τα δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνική προέλευση, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, υγεία, κοινωνική πρόνοια και ερωτική ζωή, είτε δεδομένα σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες.

3) «Υποκείμενο των δεδομένων»: το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, όπως ο αριθμός ταυτότητας, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, αριθμός φορολογικού μητρώου και γενικότερα στοιχεία που αφορούν την υπόστασή του από φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική άποψη.

4) «Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» («επεξεργασία»): οποιαδήποτε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται, από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή από φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζονται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή.

5) «Αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» («αρχείο»): σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

6) «Υπεύθυνος επεξεργασίας»: οποιοσδήποτε καθορίζει το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός.

7) «Τρίτος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία ή για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας.

8) «Συγκατάθεση»: κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται με τρόπο σαφή και με πλήρη επίγνωση, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων, δέχεται να αποτελέσουν τα προσωπικά του δεδομένα αντικείμενο επεξεργασίας, αφού προηγουμένως ενημερωθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για τον σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδομένα που αφορά η επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, καθώς και το όνομα, την επωνυμία και τη διεύθυνση του υπεύθυνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.

Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε

Επεξεργαζόμαστε τις κάτωθι κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (συνολικά ή μέρος αυτών, ανάλογα με το είδος της συνεργασίας / σύμβασης) των συνεργατών – προμηθευτών – μελών μας:

 • Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις / επιτηδευματίες: Βασικά στοιχεία αναγνώρισης όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα, ηλεκτρονική διεύθυνση, site, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., ΑΔΤ, διακριτικό τίτλο – τύπο επιχείρησης, διεύθυνση έδρας, τραπεζικό λογαριασμό.

 • Οικονομικά στοιχεία (τιμολόγια, πληρωμές, καρτέλες πελάτη, συνδρομές).

Τρόπος συλλογής δεδομένων:

Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων γίνεται:

 • Για τη δημιουργία του λογαριασμού προμηθευτή ή μέλους. Χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που μας δίνετε κατά τη δημιουργία λογαριασμού, προκειμένου να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε το λογαριασμό σας.

 • Για την εκτέλεση και ολοκλήρωση συνδρομών: Όταν εκτελείται η αίτηση συνδρομής, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας δίνετε για να επεξεργαστούμε τη συναλλαγή, να ολοκληρώσουμε την συνδρομή και να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

 • Για να απαντήσουμε σε ενδεχόμενα ερωτήματά σας.

 • Για τη βελτίωση της υφιστάμενης σύμβασης μεταξύ ημών και να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με ενέργειες κυκλικής οικονομίας.

Σκοπός επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας με σκοπό την κατάρτιση, εκτέλεση, λειτουργία και λύση της μεταξύ μας συναφθείσας συμβάσεως / συναφθεισών συμβάσεων και εν γένει τη διαχείριση της μεταξύ μας σχέσης (σύμβαση, τιμολόγια, πληρωμές, συνδρομές) αλλά και για τη συμμόρφωση της CEEII μας έναντι του νόμου (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος κλπ) και τη διεκδίκηση νομικών αξιώσεών της ή αντίκρουση αξιώσεων κατά αυτής ενώπιον Δικαστηρίων, Αρχών κλπ.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται για τους κάτωθι λόγους: 1. Έννομο συμφέρον της λειτουργίας του CEEII, 2. Συμμόρφωση του CEEII μας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το νόμο (φορολογικές – νομικές), 3. Για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (λειτουργία, κατάρτιση, λύση) και 4. Η επεξεργασία και συλλογή των προσωπικών δεδομένων γίνεται αφού πρώτα δοθεί η συγκατάθεσή σας.

Κοινοποίηση δεδομένων

Το CEEII δεν κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, αλλά μόνο εξουσιοδοτημένα μέλη και υπάλληλοι του CEEII με καθεστώς απόλυτης εχεμύθειας μπορούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα. Κατ’ εξαίρεση, τα προσωπικά δεδομένα δύναται να κοινοποιηθούν:

α. Σε δημόσιες αρχές για τους σκοπούς συμμόρφωσης του CEEII μας με υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο,

β. Σε τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες προς το CEEII μας, όπως δικηγόρους/δικηγορικές εταιρίες, φοροτεχνικούς, εταιρίες που παρέχουν λογιστικές υπηρεσίες, λογιστές, εταιρίες παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού. Τα πρόσωπα αυτά, εκτελούν την επεξεργασία για λογαριασμό του CEEII μας, δεσμεύονται με εγγυήσεις απόλυτης συμμόρφωσης προς την εφαρμοστέα νομοθεσία (Ευρωπαϊκή και Εθνική) και

γ. Ενώπιον Δικαστηρίων για την άσκηση και υπεράσπιση δικαιωμάτων του CEEII.

Αρχές επεξεργασίας

Το CEEII, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

 • Επεξεργάζεται μόνο τα προσωπικά δεδομένα τα οποία της είναι απολύτως απαραίτητα για τους άνω σκοπούς, όπως περιγράφονται λεπτομερώς ανωτέρω και μόνο για τους σκοπούς αυτούς.

 • Λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων από το σχεδιασμό και εξ’ ορισμού.

 • Διαθέτει και εφαρμόζει διαδικασίες και συστήματα για το απόρρητο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως και για την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

 • Έχει προβεί σε ενημέρωση των υποκειμένων των δεδομένων (πολιτών και εργαζομένων) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR).

 • Τηρεί την αρχή ελαχιστοποίησης των προσωπικών δεδομένων.

 • Λαμβάνει μέριμνα για την άσκηση και ικανοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων.

 • Έχει προβεί στην κατάρτιση των εγγράφων, πολιτικών και διαδικασιών που αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή της σύμφωνα με την αρχή της λογοδοσίας (privacy policycookies policy, καταγραφή του είδους, των κατηγοριών και των ροών των προσωπικών δεδομένων, σύνταξη αρχείων επεξεργασίας, εκτίμηση αντικτύπου κλπ) όπως αυτά αναφέρονται στον GDPR.

 • Έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

 

Χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα για το εκάστοτε χρονικό διάστημα κατά το οποίο η Εφορία, ο ΕΦΚΑ και άλλες δημόσιες αρχές έχουν δικαίωμα να ελέγξουν το CEEII.

Όταν η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων δεν είναι πλέον αναγκαία, τα δεδομένα θα καταστρέφονται με ασφαλή και αποδεδειγμένο τρόπο.

Δικαιώματα των πελατών μας όπως ορίζονται από την Εφαρμοστέα Νομοθεσία (Ευρωπαϊκή και Εθνική)

Διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α. Δικαίωμα πρόσβασης: Να γνωρίζετε τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς επεξεργασίας των και το χρόνο τήρησής τους.

β. Δικαίωμα διόρθωσης: Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή. Η ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης θα πρέπει να αποδεικνύεται.

γ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Να ζητηθεί εκ μέρους σας ο περιορισμός της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

δ. Δικαίωμα εναντίωσης: Να δηλωθεί εκ μέρους σας η άρνηση ή και εναντίωση σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ε. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Να ζητηθεί η μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρεί το CEEII σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας της επιλογής σας.

στ. Δικαίωμα στη λήθη: Να ζητηθεί η διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

ζ. Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή: Να υποβληθεί εκ μέρους σας καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.grempty-anchor-fix-155), εφόσον θεωρηθεί εκ μέρους σας ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Σε σχέση με την άσκηση των άνω δικαιωμάτων εκ μέρους σας, σημειώνονται τα ακόλουθα:

Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα των δεδομένων δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού.

Το CEEII έχει δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματος για περιορισμό ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων ή την εναντίωση στην επεξεργασία, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της.

Η άσκηση των δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν ισχύει αναδρομικά.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στο CEEII ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ceeii.org ή τηλεφωνικά στον αριθμό +46 723 610536.